Výtvarná súťaž

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

v školskom roku 2019/2020

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk) organizuje celoštátnu súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoštátne kolo zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE:

STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus 1 -24 a Kniha proroka Jonáša

NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

PODMIENKY SÚŤAŽE

• Kategórie žiakov:

1. kategória: MŠ

2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.

4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a prima 8- ročných gymnázií

5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií

6. kategória: gymnáziá, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií

7. kategória: stredné odborné školy umelecké

8. kategória: A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

                   B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

                   C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

Technika:

plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika a ich kombinácie. Práce s inou technikou nebudú zaradené do súťaže. Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

Formát prác:

v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné (2D), ktoré vytvorí jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa naspäť nevracajú.

Kritériá hodnotenia prác:

a) umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti z kníh, ktoré sú predmetom súťaže (1, 2, 3, 4, 5 bodov).

Práce, ktoré nebudú spĺňať obsahovú stránku, nebudú zaradené do súťaže.

Každé výtvarné dielo bude obsahovať: vizitku autora - formulár na označenie práce zapojenej do súťaže (príloha č. 1), v ktorom budú kompletne vypísane všetky požadované údaje.